چینی‌های مارکسیست‌ و سوداگر تا مزه پول را چشیدند، ایدئولوژی را از یاد بردند

\ چینی‌های مارکسیست‌ Ùˆ سوداگر تا مزه پول را چشیدند، ایدئولوژی را از یاد بردند Ùرشاد‭ ‬قربان‌پور چینی‌ها سوداگرانی تازه به دوران رسیده Ùˆ به غایت حریص Ùˆ مکارند.  برایشان انجام کارها Ùˆ درنتیجه کمیت ماجرا مهم است نه Ú©ÛŒÙیت آن.  جنس چینی هم Ú©Ù‡ همه‌جا در دسترس است Ùˆ می‌بینید Ú©Ù‡ برای نمونه اگر […]