«ایران باید صدا داشته باشد!»

 «ایران باید صدا داشته باشد!» علی‭ ‬میرÙطروس  به شاهزاده رضا پهلوی Ú¯Ùتم: وظیÙÛ€ شما این نیست Ú©Ù‡ هر از گاهی بیائید Ùˆ «Ùیل»ی هوا کنید Ùˆ بروید!  وظیÙÛ€ شما تشکیل «کمیتۀ نجات ملّی» یا یک«دولت موقّت٠در تبعید» است. بقول محمدعلی Ùروغی: ایران باید صدا داشته باشد! سخن‭ ‬محمدعلي‭ ‬Ùروغي‭ ‬در‭ ‬كنÙرانس‭ ‬صلح‭ ‬پاريس‭ (‬1919‭) […]