توسعه ۳۰ گیگاوات انرژی باد دریایی در دهه حاضر


 توسعه ۳۰ گیگاوات انرژی باد دریایی در دهه حاضر

دکتر یوس٠جلالی

این‭ ‬هÙته‭ ‬نشریه‭ ‬ارویاهای‭ ‬مشترکب‭ ‬نوشت‭ ‬بیانیه‭ ‬دولت‭ ‬بایدن‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬توسعه‭ ‬انرژی‭ ‬باد‭ ‬دریایی،‭ ‬مورد‭ ‬تائید‭ ‬و‭ ‬تمجید‭ ‬گروه‭ ‬های‭ ‬زیست‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬محاÙظان‭ ‬اقیانوس‭ ‬قرار‭ ‬گرÙت‭. ‬سازمان‭ ‬اقلیمی‭ ‬350‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬ا‭… ‬اکنون‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تاخیری‭ ‬بی‭ ‬نهایت،‭ ‬زمان‭ ‬خروج‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬سوخت‭ ‬های‭ ‬Ùسیلی‭ ‬و‭ ‬حرکت‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬آینده‭ ‬ای‭ ‬تجدید‭ ‬پذیر‭ ‬که‭ ‬طبقه‭ ‬کارگر‭ ‬و‭ ‬جوامع‭ ‬رنگین‭ ‬پوست‭ ‬در‭ ‬کانون‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬دارند،‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬ب‭  ‬

طبق‭ ‬برآورد‭ ‬دولت،‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2030‭ ‬حدود‭ ‬30‭ ‬گیگاوات‭ ‬برق‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬باد‭ ‬دریایی‭ ‬تولید‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬برق‭ ‬مصرÙی‭ ‬10‭ ‬میلیون‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬می‭ ‬نماید،‭ ‬77,000‭ ‬شغل‭ ‬جدید‭ ‬ایجاد‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬گازهای‭ ‬گلخانه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬78‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬کاهش‭ ‬می‭ ‬دهد‭.  ‬

اما‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬ابعاد‭ ‬وسیع‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬شامل‭ ‬پروژه‭ ‬های‭ ‬پژوهشی،‭ ‬توسعه‭ ‬زیرساخت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬خطوط‭ ‬انتقال‭ ‬برق،‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬امیدان‭ ‬های‭ ‬انرژی‭ ‬بادب‭ ‬به‭ ‬مساحت‭ ‬320‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کم‭ ‬عمق‭ ‬اقیانوس‭ ‬اطلس،‭ ‬باید‭ ‬دید‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬اندازه‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬هدÙ‭ ‬مهار‭ ‬بحران‭ ‬اقلیم‭ ‬زمین‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬انرژی‭ ‬های‭ ‬تجدید‭ ‬پذیر‭ ‬موثر‭ ‬خواهد‭ ‬بود؟‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬مروری‭ ‬بر‭ ‬شرایط‭ ‬توسعه‭ ‬انرژی‭ ‬بادی‭ ‬امریکا‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬تولید‭ ‬برق‭ ‬می‭ ‬کنیم؟‭ ‬

به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬اثرات‭ ‬محیط‭ ‬زیستی‭ ‬انرژی‭ ‬های‭ ‬Ùسیلی‭ ‬و‭ ‬هسته‭ ‬ای‭ ‬شامل‭ ‬تغییر‭ ‬اقلیم‭ (‬گرمایش‭) ‬زمین،‭ ‬آلودگی‭ ‬هوا‭ (‬دود‭-‬مه،‭ ‬باران‭ ‬اسیدی‭)‬،‭ ‬پسماند‭ ‬های‭ ‬ابدی‭ ‬رادیواکتیو‭ (‬تری‭ ‬مایل‭ ‬آیلند،‭ ‬چرنوبیل،‭ ‬Ùوکوشیما‭)‬،‭ ‬و‭ ‬تخریب‭ ‬زیستگاه‭ ‬و‭ ‬تنوع‭ ‬زیستی‭ ‬است‭. ‬طبق‭ ‬آمار‭ ‬سازمان‭ ‬حÙاظت‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬امریکا‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬85٪‭ ‬گاز‭ ‬گلخانه‭ ‬ای‭ ‬CO2‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬استÙاده‭ ‬از‭ ‬سوخت‭ ‬های‭ ‬Ùسیلی‭ ‬منتشر‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬و‭ ‬15٪‭ ‬از‭ ‬جنگل‭ ‬زدایی‭ ‬و‭ ‬تبدیل‭ ‬زمین‭ ‬های‭ ‬طبیعی‭ ‬به‭ ‬مصارÙ‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬Ùرایندهای‭ ‬صنعتی‭ ‬حاصل‭ ‬می‭ ‬گردد‭. ‬

در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬سالیانه‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهانی‭ ‬حدود‭ ‬50‭ ‬میلیارد‭ ‬تن‭ ‬معادل‭ ‬گاز‭ ‬دی‭ ‬اکسید‭ ‬کربن‭ (‬CO2‭-‬eq‭) ‬به‭ ‬اتمسÙر‭ ‬وارد‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬حدود‭  ‬3/2‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬6‭ ‬کشور‭: ‬چین‭=‬28٪،‭ ‬امریکا‭=‬15٪،‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭=‬9٪،‭ ‬هند‭=‬7٪،‭ ‬Ùدراسیون‭ ‬روسیه‭=‬5٪،‭ ‬و‭ ‬ژاپن‭=‬4٪‭ ‬منتشر‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬اجلاس‭ ‬اخیر‭ ‬زمین‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬کاهش‭ ‬50٪‭ ‬سوخت‭ ‬Ùسیلی‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2030،‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬نهایی‭ ‬گازهای‭ ‬گلخانه‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬توقÙ‭ ‬گرمایش‭ ‬زمین‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2050‭ ‬است‭.  ‬

انرژی‭ ‬های‭ ‬پاک‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬میزان‭ ‬بسیار‭ ‬کمی‭ ‬آلودگی‭ ‬و‭ ‬گازهای‭ ‬گلخانه‭ ‬ای‭ ‬تولید‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬بلکه‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬اولیه‭ ‬ثابت‭ ‬و‭ ‬دائمی‭ (‬تقلیل‭ ‬ناپذیر‭) ‬تولید‭ ‬می‭ ‬شوند،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬حÙاری‭ ‬های‭ ‬مخرب‭ ‬معدنی‭ ‬و‭ ‬چاه‭ ‬های‭ ‬نÙت‭ ‬و‭ ‬گاز،‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬با‭ ‬طبیعت‭ ‬همساز‭ ‬تر،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬قابلیت‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬محلی،‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬کÙایی‭ ‬بیشتری‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭.   ‬

انرژی‭ ‬های‭ ‬پاک‭ ‬یا‭ ‬تجدید‭ ‬پذیر‭ ‬به‭ ‬7‭ ‬دسته‭ ‬تقسیم‭ ‬می‭ ‬شوند‭: ‬پنج‭ ‬نوع‭ ‬انرژی‭ ‬های‭ ‬خورشیدی،‭ ‬بادی،‭ ‬هیدروالکتریک،‭ ‬گاز‭ ‬هیدروژن‭ (‬بشرط‭ ‬تولید‭ ‬توسط‭ ‬انرژی‭ ‬های‭ ‬پاک‭)‬،‭ ‬و‭ ‬اقیانوسی‭ (‬انرژی‭ ‬مکانیکی‭ ‬از‭ ‬موج‭ ‬دریا،‭ ‬و‭ ‬انرژی‭ ‬حرارتی‭ ‬از‭ ‬تÙاوت‭ ‬دمای‭ ‬آب‭ ‬های‭ ‬سطحی‭ ‬و‭ ‬عمقی،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مراحل‭ ‬اولیه‭ ‬پژوهشی‭ ‬است‭) ‬معمولا‭ ‬جهت‭ ‬تولید‭ ‬مستقیم‭ ‬برق‭ ‬استÙاده‭ ‬می‭ ‬شوند؛‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬نوع‭ ‬انرژی‭ ‬ژئوحرارتی،‭ ‬و‭ ‬توده‭ ‬زیستی‭ ( ‬بیوگاز‭ (‬متان‭)‬،‭ ‬بیو‭ ‬سوخت‭ (‬اتانول‭)‬،‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬چوبی‭) ‬که‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬جهت‭ ‬تولید‭ ‬برق،‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حرارت‭ ‬استÙاده‭ ‬شود‭. ‬

همچنین‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬انرژی‭ ‬های‭ ‬بادی‭ ‬و‭ ‬خورشیدی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬منقطع‭ ‬و‭ ‬ناهمسان‭ ‬تولید‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬یعنی‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬لحظه‭ ‬ای‭ ‬انرژی‭ ‬با‭ ‬نوسانات‭ ‬شدت‭ ‬وزش‭ ‬باد‭ ‬یا‭ ‬تابش‭ ‬نور‭ ‬خورشید‭ ‬تغییر‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬لذا‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬نوع‭ ‬انرژی‭ ‬بدون‭ ‬استÙاده‭ ‬از‭ ‬باتری‭ ‬های‭ ‬عظیم،‭ ‬قابلیت‭ ‬انعطاÙ‭ ‬جهت‭ ‬عرضه‭ ‬پیوسته‭ ‬انرژی‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬لحظه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬ندارند‭ (‬Non‭-‬dispatchable‭)‬،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬انرژی‭ ‬های‭ ‬سد‭ ‬آبی،‭ ‬ژئو‭ ‬حرارتی،‭ ‬جرم‭ ‬میکربی‭ (‬بیوگاز‭)‬،‭ ‬و‭ ‬سوخت‭ ‬های‭ ‬Ùسیلی‭ ‬انعطاÙ‭ ‬پذیرند‭ (‬Dispatchable‭). ‬

در‭ ‬دهه‭ ‬1970‭ ‬برنامه‭ ‬ای‭ ‬پژوهشی‭ ‬جهت‭ ‬توسعه‭ ‬Ùناوری‭ ‬های‭ ‬توربین‭ ‬بادی‭ ‬در‭ ‬مقیاس‭ ‬بزرگ،‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬وزارت‭ ‬انرژی،‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬Ùضایی‭ ‬ناسا،‭ ‬و‭ ‬بنیاد‭ ‬ملی‭ ‬علوم،‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬مربوطه‭ ‬امریکا‭ ‬انجام‭ ‬گرÙت‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬از‭ ‬13‭ ‬توربین‭ ‬بادی‭ ‬آزمایشی‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬طرح‭ ‬اصلی‭ ‬توربین‭ ‬گردید‭. ‬

این‭ ‬برنامه،‭ ‬پیشگام‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬Ùناوری‭ ‬های‭ ‬توربین‭ ‬های‭ ‬چند‭ ‬مگاواتی،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬برج‭ ‬لوله‭-‬Ùولادی،‭ ‬ژنراتور‭ ‬سرعت‭ ‬متغییر،‭ ‬مواد‭ ‬کامپوزیت‭ ‬پره‭ ‬ها،‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬آیرودینامیک‭ ‬و‭ ‬صوت‭ ‬توربین‭ ‬ها‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬دهه‭ ‬1980‭ ‬با‭ ‬تصویب‭ ‬امتیاز‭ ‬مالیاتی‭ ‬برای‭ ‬پروژه‭ ‬های‭ ‬انرژی‭ ‬بادی‭ ‬توسط‭ ‬ایالت‭ ‬کالیÙرنیا،‭ ‬اولین‭ ‬نیروگاه‭ ‬برق‭ ‬شهری‭ ‬با‭ ‬استÙاده‭ ‬از‭ ‬توربین‭ ‬های‭ ‬بادی‭ ‬تاسیس‭ ‬گردید‭.   ‬

در‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬با‭ ‬استÙاده‭ ‬از‭ ‬توربین‭ ‬های‭ ‬مرتÙع‭ (‬90-120‭ ‬متر‭ ‬ارتÙاع‭ ‬توپی‭ ‬چرخ‭) ‬و‭ ‬پره‭ ‬های‭ ‬دراز‭ ‬تر‭ ‬که‭ ‬بادهای‭ ‬سریع‭ ‬تر‭ ‬در‭ ‬ارتÙاع‭ ‬بالاتر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬راندمان‭ ‬بهتری‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬انرژی‭ ‬مکانیکی‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬قیمت‭ ‬تولید‭ ‬برق‭ ‬با‭ ‬انرژی‭ ‬بادی،‭ ‬ارزان‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬سوخت‭ ‬ذغال‭ ‬سنگ‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2019‭ ‬انرژی‭ ‬بادی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بزرگترین‭ ‬منبع‭ ‬انرژی‭ ‬تجدید‭ ‬پذیر‭ ‬در‭ ‬امریکا،‭ ‬از‭ ‬میزان‭ ‬برق‭ ‬تولیدی‭ ‬توسط‭ ‬سدهای‭ ‬آبی‭ (‬هیدروالکتریک‭) ‬پیشی‭ ‬گرÙت‭. ‬پنج‭ ‬ایالت‭ ‬تکزاس،‭ ‬آیووا،‭ ‬اکلاهما،‭ ‬کنزاس‭ ‬و‭ ‬کالیÙرنیا‭ ‬جمعا‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬بادی‭ ‬امریکا‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬می‭ ‬کنند‭.  ‬

طبق‭ ‬گزارش‭ ‬مرکز‭ ‬سیستم‭ ‬های‭ ‬پایدار‭ ‬دانشگاه‭ ‬میشیگان،‭ ‬پنج‭ ‬کشور‭ ‬تولید‭ ‬کننده‭ ‬برتر‭ ‬انرژی‭ ‬بادی‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬70٪‭ ‬تولید‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬دارند‭ (‬اعداد‭ ‬زیر‭ ‬انرژی‭ ‬اسمی‭ ‬توربین‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬گیگاوات‭ ‬است؛‭ ‬میزان‭ ‬واقعی‭ ‬تولید‭ ‬برق‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬سوم‭ ‬انرژی‭ ‬اسمی‭ ‬است‭): ‬1‭.‬چین‭ = ‬210‭ ‬گیگاوات،‭  ‬2‭.‬امریکا‭ = ‬122،‭  ‬3‭.‬آلمان‭ = ‬61،‭  ‬4‭.‬هند‭ = ‬38‭  ‬و‭  ‬5‭.‬اسپانیا‭ = ‬26‭ .‬

طبق‭ ‬آمار‭ ‬وزارت‭ ‬انرژی‭ ‬امریکا،‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬بالقوه‭ ‬برق‭ ‬توسط‭ ‬انرژی‭ ‬بادی‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬برابر‭ ‬مصرÙ‭ ‬کل‭ ‬برق‭ ‬Ùعلی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭. ‬بعلاوه،‭ ‬برق‭ ‬تولیدی‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬باد‭ ‬دریایی‭ ‬دارای‭ ‬کم‭ ‬ترین‭ ‬هزینه‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬هزینه‭ ‬بدون‭ ‬یارانه‭ ‬و‭ ‬متعادل‭ ‬شده‭ ‬انرژی‭ (‬LCOE‭) ‬برای‭ ‬باد‭ ‬دریایی‭ ‬بین‭ ‬2.6-5.4،‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬باد‭ ‬خشکی‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬8.6‭ ‬سنت‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬کیلووات‭ ‬ساعت‭ ‬برآورد‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬پائین‭ ‬ترین‭ ‬هزینه‭ ‬برای‭ ‬سوخت‭ ‬Ùسیلی‭ ‬توسط‭ ‬توربین‭ ‬گازی‭ ‬ترکیبی‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬4.4-7.3‭ ‬سنت‭ ‬در‭ ‬کیلووات‭ ‬ساعت‭ ‬برآورد‭ ‬شد‭. ‬

نیروی‭ ‬برق‭ ‬توسط‭ ‬سه‭ ‬منبع‭ ‬اولیه‭ ‬انرژی،‭ ‬یعنی‭ ‬سوخت‭ ‬های‭ ‬Ùسیلی،‭ ‬انرژی‭ ‬هسته‭ ‬ای،‭ ‬و‭ ‬انرژی‭ ‬های‭ ‬پاک‭ ‬تولید‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬نسبت‭ ‬مصرÙ‭ ‬انرژی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬مختلÙ‭ ‬اقتصاد‭ (‬ستون‭ ‬اول‭)‬،‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬مصرÙ‭ ‬منابع‭ ‬اولیه‭ ‬انرژی‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬بخش،‭ ‬شامل‭ ‬تولید‭ ‬برق‭ (‬470‭ ‬گیگاوات‭) ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬طبق‭ ‬گزارش‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬ملی‭ ‬انرژی‭ ‬های‭ ‬تجدید‭ ‬پذیر‭ (‬NREL‭) ‬در‭ ‬بالا‭ ‬آمده‭ ‬است‭:‬

آمار‭ ‬Ùوق‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬انرژی‭ ‬های‭ ‬پاک‭ ‬Ùقط‭ ‬20٪‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬انرژی‭ ‬برق‭ ‬امریکا‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬کردند‭ (‬94‭ ‬گیگاوات‭)‬،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬اقتصادی‭ ‬حتی‭ ‬کم‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬10Ùª استÙاده‭ ‬شدند‭. ‬بنابراین،‭ ‬طبق‭ ‬تعهد‭ ‬جدید‭ ‬اجلاس‭ ‬زمین،‭ ‬امریکا‭ ‬می‭ ‬باید‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬دهه‭ ‬کنونی‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬190‭ ‬گیگاوات‭ ‬نیروی‭ ‬برق‭ ‬جدید‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬پاک‭ ‬تولید‭ ‬کند،‭ ‬و‭ ‬استÙاده‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬پاک‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬بخش‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬باید‭ ‬بین‭ ‬24٪‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تجاری‭ ‬تا‭ ‬47٪‭ ‬در‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬اÙزایش‭ ‬دهد‭.  ‬

با‭ ‬این‭ ‬قیاس،‭ ‬برنامه‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬توسعه‭ ‬انرژی‭ ‬باد‭ ‬دریایی،‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬گامی‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬ستودنی،‭ ‬اما‭ ‬Ùقط‭ ‬حکم‭ ‬دهان‭ ‬شیرین‭ ‬کردن‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬وزارت‭ ‬انرژی‭ ‬امریکا‭ ‬نیز‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2030‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬برق‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬بادی‭ ‬به‭ ‬20٪‭ ‬تقاضای‭ ‬کل‭ ‬کشور‭ (‬16٪‭ ‬باد‭ ‬دریایی‭+ ‬4٪‭ ‬باد‭ ‬خشکی‭) ‬خواهد‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬مستلزم‭ ‬احداث‭ ‬305‭ ‬گیگاوات‭ ‬توربین،‭ ‬معادل‭ ‬اÙزایش‭ ‬سالیانه‭ ‬14.6‭ ‬گیگاوات‭ ‬برق‭ ‬است‭. ‬بزرگ‭ ‬ترین‭ ‬اÙزایش‭ ‬انرژی‭ ‬بادی‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬16.9‭ ‬گیگاوات‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020،‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬11.9‭ ‬گیگاوات‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2012‭ ‬بود‭. ‬A wind turbine on the top of a hill near water.

در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬ضروری‭ ‬است‭ ‬مهلت‭ ‬امتیاز‭ ‬های‭ ‬مالیاتی‭ ‬جهت‭ ‬تولید‭ ‬یا‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬در‭ ‬انرژی‭ ‬های‭ ‬پاک‭ ‬توسط‭ ‬پارلمان‭ ‬امریکا‭ ‬مجددا‭ ‬ابقاء‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬انگیزه‭ ‬بیشتری‭ ‬جهت‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬تعهد‭ ‬اجلاس‭ ‬زمین‭ ‬2021‭ ‬بوجود‭ ‬آورد‭. ‬‭  ‬