در باره ما…


‮«‬پيام‭ ‬آشنا‮»‬‭ ‬نشريه‭ ‬اي‭ ‬است‭ ‬مستقل‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬حزب‭ ‬و‭ ‬گروهي‭ ‬بستگي‭ ‬ندارد‭. ‬

نقل‭ ‬مطالب ‭ ‬‮«‬پيام‭ ‬آشنا‮» ‬‭ ‬با‭ ‬ذكر‭ ‬مأخذ‭ ‬مجاز‭ ‬است‭.  ‬تجديد‭ ‬چاپ‭ ‬يا‭ ‬استÙاده‭ ‬از‭ ‬نقاشي ها،‭ ‬طرح هاو‭ ‬طراحي هاي‭ ‬مطالب‭ ‬و‭ ‬آگهي‭ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ماهنامه‭  ‬منعكس‭ ‬شده‭ ‬اند،‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬صورت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬وسيله،‭ ‬بدون‭ ‬اجازه‭ ‬كتبي‭ ‬‮«‬پيام‭ ‬آشنا‮»‬‭ ‬حتي‭ ‬براي‭ ‬صاحبان‭ ‬آگهي‭ ‬ها‭  ‬ممنوع‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬متخلÙين‭ ‬تحت‭ ‬تعقيب‭ ‬قانوني‭ ‬قرار‭ ‬خواهند‭ ‬گرÙت‭.‬

‭ ‬نظرهاي‭ ‬منعكس‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬مقالات،‭ ‬ضرورتاً ‭ ‬نمودا‭ ‬نظر‭ ‬و‭ ‬رأي ‬‮«‬پيام‭ ‬آشنا‮» ‬،‭ ‬مسئولين‭ ‬و‭ ‬همكاران‭ ‬آن‭ ‬نمي‭ ‬باشد‭. ‬

‭ ‬‮«‬پيام‭ ‬آشنا‮»‬ ‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬ويراستاري‭ ‬مطالب‭ ‬رسيده‭ ‬آزاد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مقالات‭  ‬رسيده‭ ‬مسترد‭ ‬نمي‭ ‬گردد‭،‬ مطالبي‭ ‬كه‭ ‬Ùاقد‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬نشاني‭ ‬Ùرستنده‭ ‬است،‭ ‬قابل‭ ‬استÙاده‭ ‬نمي باشند‭.‬

Phone: 949.451.1440

payam@ashena.com

www.Ashena.com

Published By: 

Negaresh Business Services, Inc.

P.O. Box 60613

Irvine, CA 92602

ISSN 1528-6061