یادگار ویران شده امیرکبیر در گوشه ای از خیابان ناصر خسرو

انتشار این عکس از دروازه‌ ورودی مدرسه تاریخی دارالفنون که ۱۵۶ سال پیش، به همت امیرکبیر ساخته شد آتش به جان همه آنهائی زد که سر نوشت و سرگذشت اصلاح طلبانی نظیر قائم مقام فراهانی و امیرکبیر را در تاریخ 200 ساله ایران دنبال کرده اند. دو قربانی بزرگ استبداد که یکی را بدستور ناصرالدین شاه رگ زدند و دیگری را بدستور محمد شاه قاجار بالشت بردهانش گذاشته و خفه کردند.

از این مدرسه بزرگانی فارغ التحصیل شدند که بعدها خدمات بزرگی به ایران کردند. دارالفنون مادر دانشگاه در ایران است. در خیابان ناصرخسرو وقتی دنبال نایاب ترین داروها می گردید، نیم نگاهی هم به این سردر ویران بیاندازید که آینه بسیاری از ویرانی های ایران امروز است. به تیسفون و مدائن می ماند این ویرانه.