یادگار ویران شده امیرکبیر در گوشه ای از خیابان ناصر خسرو


انتشار این عکس از دروازه‌ ورودی مدرسه تاریخی دارالÙنون Ú©Ù‡ Û±ÛµÛ¶ سال پیش، به همت امیرکبیر ساخته شد آتش به جان همه آنهائی زد Ú©Ù‡ سر نوشت Ùˆ سرگذشت اصلاح طلبانی نظیر قائم مقام Ùراهانی Ùˆ امیرکبیر را در تاریخ 200 ساله ایران دنبال کرده اند. دو قربانی بزرگ استبداد Ú©Ù‡ یکی را بدستور ناصرالدین شاه رگ زدند Ùˆ دیگری را بدستور محمد شاه قاجار بالشت بردهانش گذاشته Ùˆ Ø®ÙÙ‡ کردند.

A collage of photos with the inside of an old building.از این مدرسه بزرگانی Ùارغ التحصیل شدند Ú©Ù‡ بعدها خدمات بزرگی به ایران کردند. دارالÙنون مادر دانشگاه در ایران است. در خیابان ناصرخسرو وقتی دنبال نایاب ترین داروها Ù…ÛŒ گردید، نیم نگاهی هم به این سردر ویران بیاندازید Ú©Ù‡ آینه بسیاری از ویرانی های ایران امروز است. به تیسÙون Ùˆ مدائن Ù…ÛŒ ماند این ویرانه.