«ایران باید صدا داشته باشد!»

 «ایران باید صدا داشته باشد!» علی‭ ‬میرفطروس  به شاهزاده رضا پهلوی گفتم: وظیفۀ شما این نیست که هر از گاهی بیائید و «فیل»ی هوا کنید و بروید!  وظیفۀ شما تشکیل «کمیتۀ نجات ملّی» یا یک«دولت موقّتِ در تبعید» است. بقول محمدعلی فروغی: ایران باید صدا داشته باشد! سخن‭ ‬محمدعلي‭ ‬فروغي‭ ‬در‭ ‬كنفرانس‭ ‬صلح‭ ‬پاريس‭ (‬1919‭) […]