توسعه ۳۰ گیگاوات انرژی باد دریایی در دهه حاضر

 توسعه Û³Û° گیگاوات انرژی باد دریایی در دهه حاضر دکتر یوس٠جلالی این‭ ‬هÙته‭ ‬نشریه‭ ‬ارویاهای‭ ‬مشترکب‭ ‬نوشت‭ ‬بیانیه‭ ‬دولت‭ ‬بایدن‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬توسعه‭ ‬انرژی‭ ‬باد‭ ‬دریایی،‭ ‬مورد‭ ‬تائید‭ ‬و‭ ‬تمجید‭ ‬گروه‭ ‬های‭ ‬زیست‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬محاÙظان‭ ‬اقیانوس‭ ‬قرار‭ ‬گرÙت‭. ‬سازمان‭ ‬اقلیمی‭ ‬350‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬ا‭… ‬اکنون‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تاخیری‭ ‬بی‭ ‬نهایت،‭ ‬زمان‭ ‬خروج‭ ‬کشور‭ […]