آخرین شاه

  نقد Ùیلم: سعید Ø´Ùا هنوز بعد از چهل سال، خارجیان Ùˆ نیز Ùیلمسازان خارجی نسبت به وضعیت ایران Ùˆ انقلابی Ú©Ù‡ در سال Û±Û¹Û·Û¹ صورت گرÙت، کنجکاوی خود را از دست نداده اند. آخرین آن Ú©Ù‡ یکی از جامع ترین Ùˆ کامل ترین مستندهای ساخته شده درباره تاریخ معاصر ایران Ùˆ انقلاب اسلامی Ùˆ […]