چینی‌های مارکسیست‌ و سوداگر تا مزه پول را چشیدند، ایدئولوژی را از یاد بردند

\ چینی‌های مارکسیست‌ و سوداگر تا مزه پول را چشیدند، ایدئولوژی را از یاد بردند فرشاد‭ ‬قربان‌پور چینی‌ها سوداگرانی تازه به دوران رسیده و به غایت حریص و مکارند.  برایشان انجام کارها و درنتیجه کمیت ماجرا مهم است نه کیفیت آن.  جنس چینی هم که همه‌جا در دسترس است و می‌بینید که برای نمونه اگر […]