چینی‌های مارکسیست‌ و سوداگر تا مزه پول را چشیدند، ایدئولوژی را از یاد بردند


\

چینی‌های مارکسیست‌ و سوداگر تا مزه پول را چشیدند، ایدئولوژی را از یاد بردند

Ùرشاد‭ ‬قربان‌پور

چینی‌ها سوداگرانی تازه به دوران رسیده Ùˆ به غایت حریص Ùˆ مکارند.  برایشان انجام کارها Ùˆ درنتیجه کمیت ماجرا مهم است نه Ú©ÛŒÙیت آن.  جنس چینی هم Ú©Ù‡ همه‌جا در دسترس است Ùˆ می‌بینید Ú©Ù‡ برای نمونه اگر برای خرید یک Ùندک ژاپنی آشپزخانه،  هر ده سال یکبار به Ùروشگاه رÙته Ùˆ هربار صد دلار می‌پرداختید، اما اکنون Ùندک چینی همه‌جا Ùˆ سر هر کوچه‌ای با نیم دلار به Ùروش می‌رسد. با این تÙاوت Ú©Ù‡ هر دو ماه به آنجا می‌روید Ùˆ Ùندک جدید می‌خرید. تا جایی Ú©Ù‡ ممکن است با Ùروشنده رÙیق هم بشوید!‭ ‬ برای چینی‌ها سود مهم است‌. بحث پول Ú©Ù‡ باشد همه چیز را کنار گذاشته Ùˆ ایدئولوژی را تعطیل می‌کنند.

انقلابیون‭ ‬آزادی‌بخش‭ ‬و‭ ‬پیشوایان‭ ‬آزادیÙ‭ ‬برزگر،‭ ‬کارگر‭ ‬و‭ ‬Ùقرا‭ ‬امروزه‭ ‬برنج‭ ‬می‌سازند‭ ‬با‭ ‬پلاستیک،‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬مصنوعی‭ ‬می‌سازند‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬شیمیایی،‭ ‬عروسک‌های‭ ‬نیمه‌زنده‭ ‬برای‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬مانکن‌های‭ ‬سکسی‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬پذیرایی‭ ‬زیرشکم‭ ‬به‭ ‬وÙور‭ ‬تولید‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬مانده‭ ‬از‭ ‬مارکسیسم‭ ‬به‭ ‬کانیبالیسم‭ ‬برسند‭.‬

7‭  ‬ï¸Ø¢Ù†Ù‡Ø§â€­ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مارکسیست‭- ‬مائوئیست‭ ‬می‌دانند‭.  ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬اآته‌ایستب‭ ‬و‭ ‬خداناباورند‭. ‬اما‭ ‬وقتی‭ ‬بحث‭ ‬پول‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬باشد،‭ ‬تسبیح‭ ‬و‭ ‬سجاده‭ ‬می‌سازند‭ ‬برای‭ ‬مسلمانان،‭ ‬صلیب‭ ‬تولید‭ ‬می‌کنند‭ ‬برای‭ ‬مسیحیان،‭ ‬منورا‭ ‬و‭ ‬ماگن‭ ‬می‌سازند‭ ‬برای‭ ‬یهودیان‭. ‬آنها‭ ‬به‭ ‬Ùکر‭ ‬کام‌جویی‌های‭ ‬عجیب‭ ‬و‭ ‬غریب‭ ‬هم‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬انواع‭ ‬شکل‌های‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬حیوانی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬Ùانتزی‌های‭ ‬سکسی‭ ‬تولید‭ ‬می‌کنند‭.‬

7‭  ‬چینی‌ها‭ ‬با‭ ‬کارهایی‭ ‬که‭ ‬می‌کنند،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬اجان‭ ‬لاکب،‭ ‬اآدام‭ ‬اسمیتب‭ ‬و‭ ‬اجان‭ ‬استوارت‭ ‬میلب،‭ ‬تن‭ ‬مارکس‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬گور‭ ‬لرزانده‌اند‭.‬

7‭  ‬ï¸Ø§Ø²â€­ ‬این‭ ‬گذشته،‭ ‬آنها‭ ‬تقریبا‭ ‬همه‌چیزخوارند‭. ‬برای‭ ‬درامان‭ ‬ماندن‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬بهترین‭ ‬کار‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مانند‭ ‬مار‭ ‬خودتان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مردن‭ ‬بزنید‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬هر‭ ‬چیزی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬تکان‭ ‬بخورد،‭ ‬به‭ ‬دندان‭ ‬می‌کشند‭. ‬به‭ ‬قولی‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬روغن‭ ‬می‌گیرند‭.‬

7‭  ‬میگویندا‭ ‬انسان‭ ‬همان‭ ‬چیزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌خوردب‭. ‬و‭ ‬چینی‌ها‭ ‬نیز‭. ‬خلق‌‭ ‬و‭ ‬خو،‭ ‬شخصیت‭ ‬و‭ ‬منش‌‭ ‬چینی‌ها‭ ‬بر‭ ‬پایه‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬می‌خورند‭ ‬شکل‭ ‬یاÙته‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬است،‭ ‬Ùقط‭ ‬زهر‭ ‬را‭ ‬نمی‌خورند‭.  ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬موش،‭ ‬سگ،‭ ‬گربه،‭ ‬لاکپشت،‭ ‬سوسک‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬خÙاش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬غایت‭ ‬لذت‭ ‬تناول‭ ‬می‌کنند‭.‬
‭ ‬
7‭  ‬چینی‌ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬انسان‭ ‬محجوب‭ ‬شرقی‭ ‬به‭ ‬نئولیبرالی‭ ‬سود‌اگر‭ ‬مبدل‭ ‬شده‌اند‭. ‬

7‭  ‬آنها‭ ‬تجسم‭ ‬این‭ ‬شعارند‭: ‬وقتی‭ ‬می‌توان‭ ‬پولدار‭ ‬شد،‭ ‬ایدئولوژی‭ ‬را‭ ‬Ùراموش‭ ‬کنید‭.‬

‭…‬و‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬ایران
‭ ‬
7‭  ‬ï¸Ø§Ø²â€­ ‬جمله‭ ‬چینی‌ها،‭ ‬سال‌ها‭ ‬پیش،‭ ‬با‭ ‬Ùشار‭ ‬برخی‭ ‬محاÙل‭ ‬داخلی‭ ‬ایران‭ ‬بر‭ ‬دولت،‭ ‬به‭ ‬عرصه‭ ‬نÙت‭ ‬وارد‭ ‬شدند‭.‬

در‭ ‬کجا؟
در‭ ‬میدان‭ ‬نÙتی‭ ‬آزادگان‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬عراق‭ ‬مشترک‭ ‬است‭.‬
وقتی‭ ‬که‭ ‬ژاپنی‌ها‭ ‬به‌رغم‭ ‬قراردادشان‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬خارج‭ ‬شدند،‭ ‬چینی‌ها‭ ‬Ùعالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۸۹‭ ‬کلید‭ ‬زدند‭.‬

7‭  ‬ï¸Ø§Ù…ا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬۱۸۵‭ ‬چاهی‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬احداث‭ ‬کند‭ ‬Ùقط‭ ‬۷‭ ‬حلقه‭ ‬حÙاری‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬ایران‭ ‬قرارداد‭ ‬را‭ ‬لغو‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬چینی‌ها‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬پا‭ ‬درازتر‭ ‬رÙتند‭.  ‬اما‭ ‬چینی‌ها‭ ‬نقشه‌‭ ‬میدان‭ ‬آزادگان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬دادند‭.  ‬اکنون‭ ‬تولید‭ ‬نÙت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬حدود‭ ‬۲۵‭ ‬هزار‭ ‬بشکه‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬عراقی‭ (‬حوزه‭ ‬مجنون‭) ‬حدود‭ ‬۲۸۰‭ ‬هزار‭ ‬بشکه‭ ‬است‭.‬

7‭   ‬در‭ ‬پروژه‌ای‭ ‬دیگر‭ ‬چینی‌ها‭ ‬متعهد‭ ‬شدند‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬قرارداد‭ ‬سنگین‭ ‬به‭ ‬مبلغ‭ ‬۴‭/‬۲‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬پالایشگاه‭ ‬آبادان‭ ‬را‭ ‬نوسازی‭ ‬کنند‭. ‬اما‭ ‬با‭ ‬آغاز‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬خارج‭ ‬شدند‭.‬

7‭ ‬مورد‭ ‬دیگر‭ ‬ساخت‭ ‬سد‭ ‬نسبتأ‭ ‬بزرگ‭ ‬طالقان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چینی‌ها‭ ‬باید‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬پیمانکاران‭ ‬ایرانی‭ ‬آن‭ ‬می‌ساختند‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬عمل،‭ ‬پیمانکاران‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬کنار‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬راننده‌ها‭ ‬و‭ ‬خدمه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬چین‭ ‬آوردند‭.‬

تاجایی‭ ‬که‭(‬۱۳۹۰‭) ‬شورای‭ ‬تامین‭ ‬استان‭ ‬البرز‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬شرکت‭ ‬چینی،‭ ‬ابراز‭ ‬نگرانی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬خبرگزاری‭ ‬امهرب‭ ‬نوشت‭:‬ب‭ ‬شرکت‭ ‬چینی‭ ‬که‭ ‬پروژه‭ ‬عمرانی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬ارزان‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬اتمام‭ ‬می‌رساند،‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬نقشه‭ ‬پروژه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬بسیار‭ ‬بالاتر‭ ‬به‭ ‬دشمنان‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اسرائیل‭ ‬به‭ ‬Ùروش‭ ‬می‌رساندب‭.‬

7‭  ‬مورد‭ ‬دیگر‭ ‬راه‌آهن‭ ‬بجنورد‭ ‬به‭ ‬گرگان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چینی‌ها‭ ‬درحدود‭ ‬۹‭ ‬میلیارد‭ ‬یورو‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬تونل‭ ‬زیردریای‭ ‬مانش‭ (‬بزرگترین‭ ‬پروژه‭ ‬ساختمانی‭ ‬قرن‭ ‬بیستم‭) ‬پیشنهاد‭ ‬دادند‭. ‬البته‭ ‬این‭ ‬نرخ‭ ‬گران‭ ‬را‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬نپذیرÙت‭. ‬

7‭  ‬قطار‭ ‬تندروی‭ ‬مسیر‭ ‬۴۰۰‭ ‬کیلومتری‭ ‬تهران‭ ‬به‭ ‬قم‭ ‬و‭ ‬اصÙهان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اولین‭ ‬خط‭ ‬تندروی‭ ‬ایران‭ ‬دیگر‭ ‬پروژه‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬چینی‌ها‭ ‬بود‭.  ‬اما‭ ‬نیمه‌کاره‭ ‬متوقÙ‭ ‬شد‭.‬

7‭  ‬آنها‭ ‬همچنین‭ ‬از‭ ‬پروژه‭ ‬قطار‭ ‬تندروی‭ ‬تهران‭-‬مشهد‭ ‬نیز‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬دلایلی‭ ‬نامشخص‭ ‬خارج‭ ‬شدند‭.‬

7‭  ‬ساخت‭ ‬بزرگترین‭ ‬کارخانه‭ ‬کاغذ‭ ‬از‭ ‬ضایعات‭ ‬نیشکر‭ ‬در‭ ‬جنوب،‭ ‬پروژه‭ ‬دیگری‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬نرسید‭ ‬و‭ ‬نمره‭ ‬کارنامه‭ ‬چینی‌ها‭ ‬را‭ ‬منÙی‭ ‬کرد‭.‬

7‭  ‬پروژه‭ ‬نورد‭ ‬گرم‭ ‬شماره۲‭ ‬Ùولاد‭ ‬مبارکه‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬سرانجام‭ ‬مناسبی‭ ‬نرسیده‭ ‬است‭. ‬

7‭  ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عملکرد‭ ‬ضعیÙ‭ ‬و‭ ‬معنادار‭ ‬چینی‌ها‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬ایران،‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬همواره‭ ‬مطرح‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬شرایطی‭ ‬باید‭ ‬قرارداد‭ ‬مهمی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حجم‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬بین‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬منعقد‭ ‬شود؟