انتخابات آمریکا و اثر آن بر زندگی ایرانی تباران.

سختی هائی Ú©Ù‡ ایرانی تباران در دوران ترامپ کشیده اند نمونهۀ Ú©ÙˆÚ†Ú©ÛŒ از بحران دمکراسی در آمریکاست. نوشتۀ سینا توسی- الجزیره 25 اکتبر   –    ترجمه: حمید سیÙÛŒ از نظر آمریکائیان ایرانی تبار گزینش دانلد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده بیشتر نشانگر تحمل ناپذیری Ùˆ کمبود شعور سیاسی در آمریکا، Ùˆ به منزلۀ […]