انتخابات آمریکا و اثر آن بر زندگی ایرانی تباران.

سختی هائی که ایرانی تباران در دوران ترامپ کشیده اند نمونهۀ کوچکی از بحران دمکراسی در آمریکاست. نوشتۀ سینا توسی- الجزیره 25 اکتبر   –    ترجمه: حمید سیفی از نظر آمریکائیان ایرانی تبار گزینش دانلد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده بیشتر نشانگر تحمل ناپذیری و کمبود شعور سیاسی در آمریکا، و به منزلۀ […]