انتخابات آمریکا و اثر آن بر زندگی ایرانی تباران.


سختی هائی که ایرانی تباران در دوران ترامپ کشیده اند نمونهۀ کوچکی از بحران دمکراسی در آمریکاست.

نوشتۀ سینا توسی- الجزیره 25 اکتبر   –    ترجمه: حمید سیÙÛŒ

از نظر آمریکائیان ایرانی تبار گزینش دانلد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده بیشتر نشانگر تحمل ناپذیری Ùˆ کمبود شعور سیاسی در آمریکا، Ùˆ به منزلۀ ضربه ای آشکار به بنیاد حقوق مدنی Ùˆ حیثیت Ùرهنگی Ùˆ سنّت هایشان بود.

A woman looking at an advertisement on the side of a store.ظر٠چهار سال گذشته آمریکائیان ایرانی تبار از خانواده هایشان جدا شده اند، حساب های بانکی خود را از دست داده اند، و در مرز ها بازداشت شده اند. ادامۀ این وضع میتواند این اقلیت را آسیب پذیر تر کند، بویژه آنکه صدای طبل های جنگ با ایران نیز روز بروز رسا تر میشود.
آنچه ایرانی تباران آمریکائی تجربه میکنند نه تنها تاکیدی بر خطرات ذاتی وحشت٠Ùرماندۀ Ú©Ù„ قوا از خارجیان است، بلکه نشانگر اثرات خراشندۀ ایست Ú©Ù‡ سیاست های جنگ طلبانۀ خارج از کشور بر آزادیهای مدنی در داخل ایران دارد.

بسیاری از چالش هائی Ú©Ù‡ هم اینک جامعۀ آمریکائیان ایرانی تبار با آن مواجهند، نتیجۀ مستقیم تنش میان دولتهای ایالات متحده Ùˆ ایران از جمله ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا ست Ú©Ù‡ بیشتر ایرانیان را در بر میگیرد Ùˆ بر بهانه های بی اساس امنیتی استوار است. تحریم های گسترده Ùˆ Ùراگیر به مواردی از جلوگیری از دسترسی ایرانیان٠آمریکائی به خدمات بانکی Ùˆ مالی انجامیده است.

این حقیقت Ú©Ù‡ آمریکائیان ایرانی تبار هم اینک با تبعیضی آشکار روبرویند، باید تمامی آمریکائیان را نگران Ø­Ùاظت از قانون اساسی ایالات متحده بعنوان یک جمهوری مبتنی بر قانون اساسی کند. هم اینک زمان ساختار اتحادی سیاسی Ùرا رسیده Ú©Ù‡ تمامی آمریکائیان دیگر تبار را از هر قوم Ùˆ ملت Ùˆ نژادی در بر گیرد.

جامعۀ ایرانی تباران آمریکا، اقلیتی نسبتا مرÙÙ‡ Ùˆ بسیار تحصیلکرده است، اما Ùعالیت چندانی در سیاست ندارد. در پرسشی همگانی Ú©Ù‡ در سال 2019 از جامعۀ ایرانی به عمل آمد، Ù‡Ùت Ù†Ùر از هر ده تن Ú¯Ùتند Ú©Ù‡ «احتمالاً» (19 درصد) یا «حتماً « (50 درصد) به کاندیدای حزب دمکرات برای ریاست جمهوری رای خواهند داد، در صورتیکه Ùقط 21 درصد قصد رای دادن به ترامپ را داشتند. همین همه پرسی حاکی از آن بود Ú©Ù‡ مهمترین مسائل برای ایرانی تباران، پیشبرد حقوق بشر Ùˆ اشاعۀ دمکراسی در ایران، جلوگیری از جنگ Ùˆ لغو تحریم ها است. جامعۀ ایرانی در آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ به هیچیک از این خواسته ها دست نیاÙته است.

از نظر ایرانی تباران، ریاست جمهوری دانلد ترامپ آشکارا نشان داد Ú©Ù‡ اگر طرÙدار او نباشیم، دشمن او هستیم. تب جنگ طلبی ترامپ با ایران هم اینک به نقض حقوق انسانی ایرانیان انجامیده Ùˆ حتی نتایجی وحشتبار تر در راه دارد. این اوضاع با قتل قاسم سلیمانی Ùرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران توسط آمریکا وخیم تر شد Ùˆ دو کشور را تا آستانۀ جنگ پیش برد. در Ù¾ÛŒ انتشار این خبر، صدها Ù†Ùر از آمریکائیان ایرانی تبار در کانادا پشت مرزهای آمریکا متوق٠شدند. بسیار از اینان Ùقط برای شرکت در کنسرتهای هنری به کانادا رÙته بودند Ùˆ در بازگشت، با بازجوئی در مورد «اعتقادات سیاسی Ùˆ ÙˆÙاراریشان به آمریکا» روبرو شدند. بعد روشن شد Ú©Ù‡ این، Ùقط چند مورد Ùˆ کار٠چند مامور خود سر نبود، بلکه دستور از جانب ادارۀ گمرک Ùˆ مرزبانی ایالات متحده صادر شده بود.

در حالیکه آمریکائیان ایرانی تبار در آمریکا با جوّ تبعیض روز اÙزون روبرویند، ایرانیان در داخل ایران بر اثر تحریم های کمر شکن٠چند سال اخیر در رنج Ùˆ عذابی به مراتب بیشتر بسر برده اند. تحریمهای اقتصادی، Ùقری بی سابقه در ایران رواج داده Ùˆ طبقۀ متوسط جامعۀ مدنی را Ø®Ùرد کرده است. پژوهش های دانشگاهی نشان میدهد Ú©Ù‡ تحریم های اقتصادی احتمال تغییرات دمکراتیک صلح آمیز را از میان میبرد Ùˆ موجب اشاعۀ استبداد میشود. در این میان پرزیدنت ترامپ در هنگامۀ شیوع بیماری کورونا بر اتکا بر تحریم ها تاکید مکرر ورزیده Ùˆ همزمان تهدید کرده Ú©Ù‡ مراکز Ùرهنگی ایران را نابود خواهد کرد Ùˆ به ایران «پایان» خواهد داد.
دوران ترامپ خطراتی را Ú©Ù‡ آمریکائیان ایرانی تبار با آن مواجهند کاملا آشکار ساخته Ùˆ دو گزینه را در مقابلشان قرار داده Ùˆ آن اینکه یا خود را سازماندهی سیاسی کنند تا صدایشان شنیده شود، Ùˆ یا با ضع٠مدنی روزاÙزون روبرو شوند.
در این احوال در داخل ایران، سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی، آمریکائیان ایرانی تبار را با دیدۀ ظنّ مینگرند. گروه های سیاسی خواهان بهبود روابط میان آمریکا Ùˆ ایران، هنگام دیدار از ایران به اتهام کوشش برای «براندازی نرم» بازداشت میشوند. «ژیو ونگ» دانشجوی دکترای دانشگاه پرینستون Ú©Ù‡ سه سال در ایران زندانی بود اخیرا نوشت عواملی قدرتمند در داخل رژیم جمهوری اسلامی معتقدند «آشتی با ایالات متحده تهدید آمیز Ùˆ غیر قابل پذیرش است Ùˆ تمامی کوشش ها برای آشتی جوئی باید در نطÙÙ‡ Ø®ÙÙ‡ شود.»
چالش هائی Ú©Ù‡ امروزه آمریکائیان ایرانی تبار با آن مواجهند نمونه ای از بحرانی است Ú©Ù‡ دمکراسی در آمریکا با آن روبروست. حمایت از سنت های دمکراتیک Ùˆ متÙاوت در آمریکا مستلزم برملا کردن دغلبازی های «ترامپیسم» Ùˆ تاسیس گروه های متحد شامل آمریکائیان ایرانی تبار Ùˆ دیگر اقلیت های قومی Ùˆ نژادی در آمریکا است.
پرزیدنت ترامپ به رای دهندگانی Ú©Ù‡ او را بر گزیدند، بویژه طبقۀ کارگر سÙید پوست خیانت کرده است. وعده های او برای تغییر در نظام واشنگتن Ùˆ از میان بردن Ùساد سیاسی، بگÙتۀ اسیتو بنون، به «تخریب تاسیسات اداری» انجامیده است. او قوانین Ø­Ùظ حقوق مصر٠کننده Ùˆ محیط زیست را لغو کرد Ùˆ Ùقط به حمایت از شرکتهای بزرگ پرداخت. او هرگز بیمۀ درمانی اوباما را جایگزین نکرد Ùˆ هیچگونه طرحی برای بیمۀ درمانی همگانی ارائه نداد. قوانین مالیاتی او ثروتمندان را ثروتمند تر Ùˆ طبقۀ متوسط را Ú©ÙˆÚ†Ú© تر کرد. او علیرغم وعده هایش هرگز کارها Ùˆ کارخانه های تولیدی را به آمریکا باز نگرداند. با وجودیکه با وعده پایان دادن به جنگ های ناتمام به ریاست جمهوری رسید، بی محابا Ùˆ خرابکارانه آمریکا را به آستانۀ جنگی Ùاجعه بار با ایران کشاند.
ایالات متحده شدیدا نیازمند نظام اجتماعی تازه ایست. حتی اگر ترامپ در انتخابات بازنده شود، شکست دادن ایدئولوژی مخرب او Ùˆ جلوگیری از روی کار آمدن یک عوامÙریب دیگر، ایرانیان، سیاهپوستان، لاتین ها، نژاد زرد، سپید پوستان آمریکائی Ùˆ تمامی طبقات Ùˆ اقلیت ها را ملزم میسازد با اتحاد، برای هد٠مشترک ایده ها Ùˆ اهداÙÛŒ Ú©Ù‡ این کشور بر اساس آن پایه گذاری شده، بکوشند.