دولت بایدن و اصلاح‌ طلبان ایرانی

احمد زیدآبادی آیا میراث ترامپ برای بایدن بارِ گرانی است که باید با تلاش و زحمت آن را از دوش خود بردارد و یا اینکه سرمایه‌ای است که می‌تواند با به کارگیری آن در جهت صحیح، موفقیت‌هایی تاریخی برای دولت آیندۀ خود رقم بزند؟ به گمان من مورد دوم درست است. اگر از منظر منافعِ […]