دولت بایدن و اصلاح‌ طلبان ایرانی

احمد زیدآبادی آیا میراث ترامپ برای بایدن بار٠گرانی است Ú©Ù‡ باید با تلاش Ùˆ زحمت آن را از دوش خود بردارد Ùˆ یا اینکه سرمایه‌ای است Ú©Ù‡ می‌تواند با به کارگیری آن در جهت صحیح، موÙقیت‌هایی تاریخی برای دولت آیندۀ خود رقم بزند؟ به گمان من مورد دوم درست است. اگر از منظر مناÙع٠[…]