چرا ایرانی‌ها اعتراض نمی‌کنند؟

هادی خسروشاهین ایرانی‌ها در عذابند؛ هم از جانب Ùشارها Ùˆ تحریم‌های بی‌سابقه‌ بین‌المللی Ùˆ هم از حیث بحران ناکارآمدی در سیاست داخلی. برخی تحلیلگران علوم اجتماعی Ùˆ سیاسی این شرایط را موجد وضعیت «جنبشی» Ùˆ «انقلابی» می‌دانند؛ چراکه واقعیت تراژیک، سوژه‌ ایرانی را در مرحله‌ یا مرگ یا زندگی قرار می‌دهد؛ بنیانی Ú©Ù‡ Ø¢Ùریننده‌ جنبش‌های […]