چرا ایرانی‌ها اعتراض نمی‌کنند؟

هادی خسروشاهین ایرانی‌ها در عذابند؛ هم از جانب فشارها و تحریم‌های بی‌سابقه‌ بین‌المللی و هم از حیث بحران ناکارآمدی در سیاست داخلی. برخی تحلیلگران علوم اجتماعی و سیاسی این شرایط را موجد وضعیت «جنبشی» و «انقلابی» می‌دانند؛ چراکه واقعیت تراژیک، سوژه‌ ایرانی را در مرحله‌ یا مرگ یا زندگی قرار می‌دهد؛ بنیانی که آفریننده‌ جنبش‌های […]