برندۀ انتخابات آمریکا هرکه باشد، توافق تازه ای محتمل نیست