جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ميگويد:‬ سلاح‭ ‬كنترل‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دور‭ ‬دانشمند‭ ‬اتمي‭ ‬را‭ ‬كشت‭


جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ميگويد:‬ سلاح‭ ‬كنترل‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دور‭ ‬دانشمند‭ ‬اتمي‭ ‬را‭ ‬كشت‭.‭‭‭

«گاردین» – Û³Û° نوامبر ۲۰۲۰  – ترجمه حمید سیÙÛŒ

 

مقامات‭ ‬ايراني‭ ‬ميگويند‭ ‬هيچكس‭ ‬در‭ ‬صحنة‭ ‬ترور‭ ‬حضور‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬اسرائيل‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬هاي‭ ‬تبعيدي‭ ‬مخالÙ‭ ‬را‭ ‬مسئول‭ ‬ميدانند‭.

علي‭ ‬شمخاني‭ ‬مقام‭ ‬بلند‭ ‬پاية‭ ‬امنيتي‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬اسرائيل‭ ‬را‭ ‬متهم‭ ‬ساخت‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬استÙاده‭ ‬از‭ ‬‮«‬دستگاه‭ ‬هاي‭ ‬الكترونيك‮»‬‭ ‬عمليات‭ ‬ترور‭ ‬محسن‭ ‬Ùخري‭ ‬زاده‭ ‬دانشمند‭ ‬اتمي‭ ‬برجستة‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬رساند‭. ‬شمخاني،‭ ‬دبير‭ ‬شوراي‭ ‬عال

A group of men in uniform standing around a casket.

ي‭ ‬امنيت‭ ‬ملي‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬تشيع‭ ‬جنازة‭ ‬Ùخري‭ ‬زاده‭ ‬شركت‭ ‬داشت‭ ‬گÙت‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬بسيار‭ ‬پيچيده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استÙاده‭ ‬از‭ ‬دستگاه‭ ‬هاي‭ ‬الكترونيك‭ ‬انجام‭ ‬گرÙت‭ ‬و‭ ‬كَسي‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬حادثه‭ ‬حضور‭ ‬نداشت‭.‬

آقاي‭ ‬شمخاني‭ ‬بدون‭ ‬ارائة‭ ‬سند‭ ‬و‭ ‬مدركي‭ ‬ادعا‭ ‬كرد‭ ‬اسرائيل،‭ ‬كه‭ ‬تاكنون‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باره‭ ‬اظهار‭ ‬نظري‭ ‬نكرده‭ ‬مسئول‭ ‬اين‭ ‬عمليات‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گÙت‭ ‬گروه‭ ‬مجاهدين‭ ‬خلق‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬نقشي‭ ‬داشتند‭.‬

اظهارات‭ ‬آقاي‭ ‬شمخاني‭ ‬در‭ ‬بارة‭ ‬چگونگي‭ ‬اين‭ ‬حادثه‭ ‬با‭ ‬گÙته‭ ‬هاي‭ ‬ديگر‭ ‬مقامات‭ ‬ايراني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬گÙته‭ ‬بودند‭ ‬آقاي‭ ‬Ùخري‭ ‬زاده‭ ‬در‭ ‬حمله‭ ‬اي‭ ‬توسط‭ ‬اÙراد‭ ‬مسلح‭ ‬به‭ ‬مسلسل‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬منÙجره‭ ‬كشته‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬تضاد‭ ‬كامل‭ ‬است‭.‬

خبر‭ ‬گزاري‭ ‬Ùارس‭ ‬دو‭ ‬روز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬حادثه‭ ‬با‭ ‬انتشار‭ ‬جزئياتي‭ ‬مدعي‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬حملة‭ ‬تروريستي‭ ‬توسط‭ ‬سلاحهاي‭ ‬كنترل‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دور‭ ‬كه‭ ‬روي‭ ‬اتومبيل‭ ‬نصب‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬انجام‭ ‬گرÙت‭ ‬و‭ ‬هيچكس‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬ترور‭ ‬حضور‭ ‬نداشت‭.‬

علي‭ ‬شمخاني‭ ‬دبير‭ ‬شوراي‭ ‬عالي‭ ‬امنيت‭ ‬ملي‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬اسرائيل‭ ‬را‭ ‬مسئول‭ ‬قتل‭ ‬دانشمند‭ ‬اتمي‭ ‬ايران‭ ‬دانست

يكي‭ ‬از‭ ‬گزارشهاي‭ ‬اوليه‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬آقاي‭ ‬Ùخري‭ ‬زاده‭ ‬و‭ ‬همسرش‭ ‬سوار‭ ‬بر‭ ‬اتومبيلي‭ ‬ضد‭ ‬گلوله‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬اتومبيل‭ ‬ديگر‭ ‬حامل‭ ‬ماموران‭ ‬محاÙظ‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حركت‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬گلوله‭ ‬اي‭ ‬به‭ ‬اتومبيل‭ ‬او‭ ‬اصابت‭ ‬كرد‭. ‬Ùخري‭ ‬زاده،‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬گزارش،‭ ‬به‭ ‬خيال‭ ‬اينكه‭ ‬اتومبيلش‭ ‬به‭ ‬چيزي‭ ‬برخورد‭ ‬كرده‭ ‬از‭ ‬اتومبيل‭ ‬خارج‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬خسارت‭ ‬وارده‭ ‬به‭ ‬اتومبيل‭ ‬را‭ ‬برآورد‭ ‬كند‭.‬

بنا‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬گزارش‭ ‬‮«‬در‭ ‬اين‭ ‬لحظه‭ ‬از‭ ‬اتومبيل‭ ‬نيساني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬يكصدو‭ ‬پنجاه‭ ‬متري‭ ‬اتومبيل‭ ‬Ùخري‭ ‬زاده‭ ‬توقÙ‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬چندين‭ ‬گلوله‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬مسلسل‭ ‬خود‭ ‬كارÙ‭ ‬كنترل‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دور‭ ‬بسوي‭ ‬او‭ ‬شليك‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬گلوله‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬پش‭ ‬او‭ ‬اصابت‭ ‬كرد‭.‬‮»‬

بنا‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬گزارش‭ ‬‮«‬چند‭ ‬لحظه‭ ‬بعد‭ ‬اتومبيل‭ ‬نيسان‭ ‬منÙجر‭ ‬شد‭.‬‮»‬‭ ‬اين‭ ‬گزارش‭ ‬اÙزود‭ ‬صاحب‭ ‬اتومبيل‭ ‬نيسان‭ ‬يكماه‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اين‭ ‬گزارش،‭ ‬سلاحهاي‭ ‬خود‭ ‬كار‭ ‬احتمالا‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬ماهواره‭ ‬كنترل‭ ‬ميشد‭.‬

در‭ ‬اينحال‭ ‬پرس‭ ‬تي‭ ‬وي‭ ‬تلويزيون‭ ‬انگليسي‭ ‬زبان‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬منابعي‭ ‬نامشخص‭ ‬كه‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬‮«‬آگاه‮»‬‭ ‬ناميد‭ ‬گزارش‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬قطعات‭ ‬باز‭ ‬مانده‭ ‬از‭ ‬حادثه‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬كاربرد‭ ‬سلاحهاي‭ ‬اسرائيلي‭ ‬در‭ ‬قتل‭ ‬Ùخري‭ ‬زاده‭ ‬است‭.‬

رزنامة‭ ‬گاردين‭ ‬نتوانسته‭ ‬است‭ ‬درستي‭ ‬هيچيك‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬گزارشها‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬مداركي‭ ‬ارائه‭ ‬ندادند‭ ‬تائيد‭ ‬كند،‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬تكنولوژي‭ ‬كنترل‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دورÙ‭ ‬سلاحهاي‭ ‬سوار‭ ‬بر‭ ‬خودرو‭ ‬موجود‭ ‬است‭.‬

اسرائيل‭ ‬مسئوليت‭ ‬اين‭ ‬ترور‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬نگرÙته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بارة‭ ‬آن‭ ‬اظهار‭ ‬نظري‭ ‬نكرده‭ ‬است‭.‬

ژنرال‭ ‬يوسي‭ ‬كوپر‭ ‬واسر‭ ‬مقام‭ ‬امنيتي‭ ‬بازنشستة‭ ‬اسرائيل‭ ‬ميگويد‭ ‬از‭ ‬امكان‭ ‬وجود‭ ‬تكنولوژي‭ ‬اي‭ ‬كه‭ ‬بتواند‭ ‬سلاح‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬توسط‭ ‬ماهواره‭ ‬كنترل‭ ‬كند‭ ‬بي‭ ‬خبر‭ ‬است،‭ ‬چه‭ ‬توسط‭ ‬اسرائيل‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬كشوري‭ ‬ديگر‭. ‬وي‭ ‬ميگويد‭ ‬من‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمنيه‭ ‬ها‭ ‬كار‭ ‬نميكنم‭ ‬اما‭ ‬گزارشهائي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬ميرسد‭ ‬بدون‭ ‬تصوير‭ ‬و‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬آنست‭ ‬كه‭ ‬رسيدگي‭ ‬هاي‭ ‬مقامات‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬همانند‭  ‬‮«‬جستجو‭ ‬در‭ ‬تاريكي‭ ‬است‭.‬‮»‬

وي‭ ‬ميگويد‭ ‬ايرانيان‭ ‬بايد‭ ‬نشان‭ ‬دهند‭ ‬كه‭ ‬تحقيقاتشان‭ ‬پيشرÙتي‭ ‬داشت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حقايقي‭ ‬دست‭ ‬ياÙته‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭ ‬دست‭ ‬بالا‭ ‬را‭ ‬دارند‭.‬

ظرÙ‭ ‬دهه‭ ‬هاي‭ ‬گذشته‭ ‬ايران‭ ‬اسرائيل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كشتن‭ ‬دست‭ ‬كم‭ ‬پنج‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬دانشمندان‭ ‬اتمي‭ ‬اش‭ ‬متهم‭ ‬ساخته‭ ‬است‭.  ‬محسن‭ ‬Ùخري‭ ‬زاده‭ ‬بلند‭ ‬پايه‭ ‬ترين‭ ‬و‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬ترين‭ ‬آنان‭ ‬بود‭. ‬مقامات‭ ‬غربي‭ ‬و‭ ‬اسرائيلي‭  ‬سالهاست‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬راس‭ ‬برنامة‭ ‬مخÙيانة‭ ‬اتمي‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ميشناسند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2003‭ ‬متوقÙ‭ ‬شد‭.‬

بنجامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬نخست‭ ‬وزير‭ ‬اسرائيل‭ ‬در‭ ‬سخنانش‭ ‬علني‭ ‬اش‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2018‭ ‬محسن‭ ‬Ùخري‭ ‬زاده‭ ‬را‭ ‬مركز‭ ‬اصلي‭ ‬برنامة‭ ‬اتمي‭ ‬رژيم‭ ‬اسلامي‭ ‬توصيÙ‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گÙت‭ ‬كه‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬دستيابي‭ ‬به‭ ‬بمب‭ ‬اتم‭ ‬است‭.‬

آقاي‭ ‬شمخاني‭ ‬مقام‭ ‬ايراني‭ ‬گÙت‭ ‬گزارشهاي‭ ‬اطلاعاتي‭ – ‬امنيتي‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬احتمال‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬آقاي‭ ‬Ùخري‭ ‬زاده‭ ‬آنقدر‭ ‬زياد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬پيش‭ ‬بيني‭ ‬دقيق‭ ‬اين‭ ‬حملة‭ ‬تروريستي‭ ‬غÙلت‭ ‬شد‭.‬

وي‭ ‬گÙت‭ ‬‮«‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬اين‭ ‬گزارشها‭ ‬ظرÙ‭ ‬بيست‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬بدبختانه‭ ‬اقدامي‭ ‬جدي‭ ‬صورت‭ ‬نگرÙت‭ ‬و‭ ‬اينبار،‭ ‬آنان‭ ‬موÙق‭ ‬شدند‭.‬‮»‬