انتقام بجای خودراه دیپلماسی هنوز باز است


انتقام بجای خودراه دیپلماسی هنوز باز است

در حالیکه مقامات جمهوری اسلامی خواهان انتقام خون محسن Ùخری زاده هستند، سخنگوی دولت میگوید دیپلماسی هنوز امکان پذیر است

 

«رادیو Ùردا »و خبرگزاریها – 30 نوامبر 2020 – ترجمه: حمید سیÙÛŒ

آقای علی ربیعی سخنگوی رژیم جمهوری اسلامی Ú¯Ùت «ما مسلماً نباید در تلۀ اقدام نظامی Ùوری Ùˆ یا صرÙنظر از دیپلماسی بیاÙتیم.»

پیش از آن حسن روحانی رئیس جمهور Ú¯Ùته بود ایران بموقع خود انتقام خون محسن Ùخری زاده دانشمند اتمی را خواهد گرÙت اما نباید Ùورا

A man in a suit and tie holding his hand over his heart.

به تله بیاÙتیم.

آقای روحانی از نظر بسیاری یکی از مقامات میانه رو تر رژیم شناخته میشود Ùˆ احتمالا امیدوار است Ú©Ù‡ در صورت امکان به تواÙÙ‚ اتمی ایران با شش قدرت جهانی از جمله ایالات متحده Ú©Ù‡ در سال 2015 بدست آمد باز گردد.

دانلد ترامپ در برابر دولت تهران موضعی سخت اتخاذ کرده Ùˆ در سال 2018 بطور یکجانبه از آن تواÙÙ‚ خارج شد Ùˆ بخاطر ادامۀ تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی Ùˆ Ú©Ù…Ú© مالی به نیروهای اÙراطی منطقه تحریم های Ùلج کننده ای علیه جمهوری اسلامی بر قرار کرد. رژیم جمهوری اسلامی این اتهامات را تکذیب میکند.

تواÙÙ‚ اتمی در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما Ùˆ معاونش جو بایدن Ú©Ù‡ در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ترامپ را شکست داد Ùˆ روز بیستم ژانویۀ 2021 به کاخ سÙید راه خواهد یاÙت بدست آمد.

در این احوال سرمقالۀ روزنامۀ تند روی کیهان Ú©Ù‡ در روز 29 نوامبر گذشته به چاپ رسید از رهبران کشور خواست Ú©Ù‡ اگر یقین حاصل شود Ú©Ù‡ اسرائیل حملۀ تروریستی قتل محسن Ùخری زاده را انجام داده، به شهر بندری Ø­ÛŒÙا در اسرائیل حمله کند. این روزنامه خواستار چنان حمله ای به Ø­ÛŒÙا شد Ú©Ù‡ تاسیسات این شهر را نابود کند Ùˆ تلÙات انسانی بسیار به بار آورد.

این مقاله یک روز پس از آن انتشار یاÙت Ú©Ù‡ آیت الله خامنه ای خواستار تلاÙÛŒ جوئی از قتل دانشمند اتمی برجستۀ ایران شد Ùˆ به این ترتیب نگرانی از دور تازه ای از برخورد میان ایران Ùˆ اسرائیل Ùˆ یا ایالات متحده شدت گرÙت. آیت الله خامنه ای در 28 نوامبر در وبسایت رسمی خود خواستار «رسیدگی به این جنایت Ùˆ مسلماً تنبیه مسئولان آن» شد.

پرزیدنت روحانی نیز در همانروز اسرائیل را متهم ساخت که در قتل دانشمند هسته ای همچون «مزدور» آمریکا عمل کرده است.

هیچ کشوری تا کنون مسئولیت این حملۀ تروریستی را Ú©Ù‡ بنظر بسیاری با هد٠اختلال در برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی انجام شد، بر عهده نگرÙته است. اسرائیل نیز دربارۀ قتل Ùخری زاده اظهار نظری رسمی نکرده، اما میگوید ÙˆÛŒ رئیس برنامۀ اتمی نظامی ایران بود Ùˆ در سال 2008 توسط ایالات متحده بخاطر ارتباطش با اقدامات اتمی رژیم تحریم شده بود. با اینحال بسیاری از کشورها از جمله کشور هائی Ú©Ù‡ دشمن ایران بحساب میآیند این حملۀ تروریستی را محکوم کرده اند.

امارات متحده عربی در 29 نوامبر قتل Ùخری زاده را «جنایتی شنیع» خواند Ùˆ در عین حال «خواستار خویشتن داری Ùˆ جلوگیری از درگیر کردن منطقه به میزان تازه ای از بی ثباتی Ùˆ تهدید صلح شد.» این در حالیست Ú©Ù‡ این شیخ نشین خلیج Ùارس بتازگی با اسرائیل قرارداد عادی سازی روابط را امضا کرده است.

وزیر امور خارجۀ عمان نیز به جواد ظری٠همتای ایرانیش Ú¯Ùت Ú©Ù‡ کشورش این اقدام را Ú©Ù‡ خلا٠شئون انسانی Ùˆ قوانین بین المللی است، محکوم میکند.

بیانیه ای Ú©Ù‡ روز 29 نوامبر از جانب اتحادیۀ اروپا صادر شد این ترور را قتل «یک مقام رسمی دولت Ùˆ چندین غیرنظامی» توصی٠کرد، اگر Ú†Ù‡ روشن نیست Ú©Ù‡ اÙراد دیگری هم در این حمله کشته شده باشند.

به گزارش خبر گزاری نیمه رسمی Ùارس این حملۀ تروریستی در روز 27 نوامبر در آبسرد، شهرک Ú©ÙˆÚ†Ú©ÛŒ در شرق پایتخت انجام گرÙت. به Ú¯Ùته تلویزیون دولتی ایران یک کامیون حامل چوب Ú©Ù‡ در آن مواد منÙجره کارگذاری شده بود در نزدیکی اتومبیلی Ú©Ù‡ Ùخری زاده سوارش بود، منÙجر شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بمحض توق٠اتومبیل حامی Ùخری زاده، دست Ú©Ù… پنج Ùرد مسلح پدیدار شدند Ùˆ اتومبیل را به رگبار گلوله بستند.