یادگار ویران شده امیرکبیر در گوشه ای از خیابان ناصر خسرو