روزنامۀ جمهوری اسلامی از خامنه ای خواست با امپراطوری ثروتش به مردم کمک کند