یڪ جرعـہ تاریـــخ


ملانصرالدین را Ú¯Ùتن
Ùلان کس Ùتوای جهاد داده
نمی‌آیی؟؟؟

ملا Ú¯Ùت:
اگر خودش جهاد کرد،
من هم می‌آیم .

او میخواهد من بمیرم،
تا زمینم را صاحب شود

از کانال: «یک جرعه تاریخ»

?

?!??

? | @TOP_pii â„¢