یڪ جرعـہ تاریـــخ

ملانصرالدین را گفتن
فلان کس فتوای جهاد داده
نمی‌آیی؟؟؟

ملا گفت:
اگر خودش جهاد کرد،
من هم می‌آیم .

او میخواهد من بمیرم،
تا زمینم را صاحب شود

از کانال: «یک جرعه تاریخ»

🌐

?!😏👍

🆑 | @TOP_pii ™