یک هفته با خامنه‌ای؛ «خر قلعه حیوانات» و «سبک حاج قاسم»