انتقام بجای خودراه دیپلماسی هنوز باز است

انتقام بجای خودراه دیپلماسی هنوز باز است در حالیکه مقامات جمهوری اسلامی خواهان انتقام خون محسن فخری زاده هستند، سخنگوی دولت میگوید دیپلماسی هنوز امکان پذیر است   «رادیو فردا »و خبرگزاریها – 30 نوامبر 2020 – ترجمه: حمید سیفی آقای علی ربیعی سخنگوی رژیم جمهوری اسلامی گفت «ما مسلماً نباید در تلۀ اقدام نظامی […]