کدام آبان؟ هادی خرسندی

کدام آبان؟ هادی خرسندی   پوران حشمدار می‌گوید: «… گفتند از دفتر رهبری تماس می‌گیریم،… شما شکایت کردید؟ گفتم بله. گفتند چه‌جوری بوده، چی بوده؟ گفتم برادرم…. آبان کشته شده. گفتند کدام آبان؟…» ـ رادیو فردا *** کدام آبان؟ کدام آبان؟ همان آبان خونین که خون‌ها کم بهاتر شد ز بنزین * همان آبان که […]