محسن مخملباف، از قندهار تا سیسیلی – سعید شفا –

محسن مخملباف، از قندهار تا سیسیلی سعید شفا «محسن مخملباف» بعد از ساختن فیلم های: سکوت، قندهار، رئیس‌جمهور… که در کشورهای دیگر ساخته، عاقبت تابو های زمانه و مسائل جنسی، خودکشی، بیکاری، مادر بودن، مذهب… را در فیلمی که ریشه در نئورئالیسم سینمای ایتالیا دارد مطرح می کند. او دیگر حجاب سکس و برهنگی را […]